Voda

Je zdrojom života na zemi.

V minulosti naši rodičia nepotrebovali riešiť kvalitu a dostupnosť vody. Dnes, kedy všetky komodity získavajú na cene aj voda je cenná tekutina. Kvalita vody ktorú pijeme je závislá na vodovodných rozvodoch. Kvalitný rozvod vody zaručí prevádzkovateľovi bezpečne prepravenie vody k odbernému miestu bez známok zhoršenia jej kvality, či jej únikov čo spôsobí nemalé straty.

Inštalácia rozvodov vody svojpomocne i napriek dobrého zámeru veľmi často končí zlou funkciou vodovodu (slabý alebo nerovnomerný prietok), v horšom prípade haváriou so značnými majetkovými škodami.

Preto je na mieste zveriť návrh a realizáciu rozvodov vody na odborníkov ktorí majú nielen skúsenosti s modernými technológiami ale aj materiálne zabezpečenie na takúto realizáciu.