Revízie - plyn, elektro, tlak, kotly, komín

Väčšina ľudí sa výrazu REVÍZIA obáva. Nemali by ste túto službu považovať za niečo, čo vám ako prevádzkovateľovi ubližuje, ale považujte to za službu, pri ktorej vám kvalifikovaný, odborne znalý pracovník nezávisle zhodnotí, posúdi a podá správu o bezpečnosti vášho technického zariadenia, ktoré podlieha prísnym bezpečnostným kritériám.

Naša spoločnosť vám ponúka možnosť dohodnúť si revízie na vaše vyhradené technické zariadenia, čím vám v budúcnosti odpadne starosť na to myslieť. Náš systém riadenia vám zabezpečí vždy včasné vykonanie revízii. My sa postaráme o všetko, vopred vás skontaktujeme, aby sme si dohodli stretnutie na čas, kedy vám to najviac vyhovuje. Vy sa naďalej môžete venovať svojim povinnostiam.

Poznáme päť druhov vyhradených technických zariadení ktoré podliehajú pravidelnej kontrole.

  • Elektrické zariadenia
  • Plynové rozvody a spotrebiče
  • Tlakové zariadenia
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Komínové systémy.

Podľa prevádzkového hľadiska poznáme

  • východiskovú revíziu – vykonáva sa na zariadeniach pred uvedením do prevádzky
  • prevádzkovú revíziu – vykonáva sa v pravidelných intervaloch ktoré stanovuje výrobca a v prípadoch ktoré majú vplyv na prevádzku ako sú generálne opravy, nútené odstavenie na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov a stavy ktoré znižujú bezpečnosť prevádzky.

Predmetom revízie plynu sú hlavne vizuálne prehliadky častí plynoinštalácie a plynových zariadení, kontrola únikov plynu pomocou špeciálneho detekčného prístroja, kontrola prítomnosti oxidu uhoľnatého ako produktu spaľovania plynu, kontrola všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí plynoinštalácie, kontrola povinného vybavenia a označenia funkčných prvkov, regulátorov, ventilov a ovládačov.

Úzko spätá s revíziou plynu je revízia tlakových zariadení. Predmetom takejto revízie je kontrola tesnosti všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí. Kontrola povinného vybavenia a označenia všetkých prvkov systému.

Pod pojmom zdvíhacie zariadenie rozumieme zariadenia, ktoré slúžia na prepravu tovaru alebo ľudí vo vertikálnej rovine. Tak ako predošlé zariadenia, aj tieto podliehajú prísnym bezpečnostným predpisom a sú pre ne stanovené minimálne doby opakovania revízií stanovené výrobcom.

Povinné periodické revízie komínov a komínových systémov nie je len zbytočné nariadenie vlády SR. Prevádzkovateľ komína má vďaka revízii prehľad o tom, v akom stave je jeho komín. Odporúča sa nechať si skontrolovať komín pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Zaistenie revízií v zákonom a výrobcom daných lehotách je povinnosťou osoby zodpovednej za prevádzku plynovodu alebo spotrebiča, čo je prevádzkovateľ objektu alebo ním poverená osoba.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.