Plyn

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn využívaný ako významné plynné fosílne palivo. Zemný plyn je bezfarebná zmes najjednoduchších nasýtených uhľovodíkov.

Súčasti zemného plynu:

 • metán,
 • propán,
 • bután,
 • kvapalné uhľovodíky

vlastnosti:

 • Hustota v kvapalnom stave: 400 kg/m³
 • Hutnosť: 0,6 %
 • Výbušná koncentrácia so vzduchom: 5 až 15 % plynu vo vzduchu.
 • Zápalná teplota: 650 °C až 750 °C samovznietenie.
 • Spaľovacia rýchlosť: 30 až 50 cm.s-1. Pri explózii vzrastá na 2000 m.s-1

Vďaka tomu, že plyn obsahuje predovšetkým metán, má v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami pri spaľovaní najmenší podiel CO2 na jednotku uvoľnenej energie. Ako plynné palivo má všeobecnú schopnosť dobre vytvárať zápalnú zmes, spaľovanie preto prebieha s vysokým využitím kyslíka aj paliva. Spaľovanie je čisté a bezápachové. Je preto považovaný za ekologické palivo napriek tomu, že v atmosfére taktiež prispieva k spôsobovaniu skleníkového efektu.

Vykurovanie zemným plynom spĺňa všetky predstavy o komfortnom vykurovaní. Jeho výhodou je jednoduchá regulácia bez nutnosti zásahov človeka, vysoká výhrevnosť a dostupnosť verejných plynovodov na väčšine územia. Naproti tomu je zemný plyn veľmi nebezpečnou látkou, ktorej využívanie a manipulácia vyžaduje splnenie najnáročnejších požiadaviek a kritérií bezpečnosti. Bezpečné zavedenie zemného plynu môžu zaručiť iba kvalifikovaní inštalatéri – plynári s mnohými skúsenosťami a potrebným vybavením.Plynárske práce zaisťujúce bezpečné dopravenie zemného plynu k tepelnému zdroju a jeho bezpečnú a účinnú premenu na teplo určené k vykurovaniu budov zahŕňajú:

 • inštalácie,
 • opravy,
 • pripájanie,
 • údržbu a revízie plynových spotrebičov,
 • opravy a revízie lokálnych rozvodov zemného plynu
 • a ďalšie práce potrebné pre efektívne a bezpečné využívanie zemného plynu.

Prísne nároky na bezpečnosť rozvodov zemného plynu a plynových spotrebičov úplne vylučujú svojpomocné zásahy nekvalifikovaných osôb do plynoinštalácií.
Pre inštalácie, opravy, údržbu a revízie plynových rozvodov a spotrebičov je vždy bezpodmienečne nutné zaistiť kvalifikovaných odborníkov.