Servis kotlov

Skôr ako začne vykurovacia sezóna presvedčte sa v akom stave je váš kotol, od ktorého budete očakávať najbližších šesť až osem mesiacov aby vám dodával teplo. Koľkí z vás na svoj kotol myslia vtedy keď ho nepotrebujú? Keď je vonku teplo malo koho nenapadne na to myslieť.

Prečo nezabudnúť na servis kotla Ak zabudnete na servisnú prehliadku, vaša spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25%. Z technického hľadiska je zvýšená spotreba spôsobená pri tradičných kotloch predovšetkým usadeninami na tepelnom výmenníku a pri plynových kotloch aj zmenou zmiešavacieho pomeru plyn / vzduch. Kotol sa za dobu používania zanesie a potom nepracuje tak, ako by mal.

Prihláste sa do nášho systému starostlivosti o zákazníka a my sa o váš kotol postaráme práve vtedy keď ho nepotrebujete. Vykonáme všetky potrebné prehliadky a revízie zistené nedostatky odstránime s dostatočným predstihom, čo vám zaručí bezstarostnú úspornú prevádzku počas sezóny.


Čo pre vás urobíme?

  • identifikujeme kotol,
  • skontrolujeme dokumentáciu (identifikačný štítok, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, pripojenie kotla, tepelný spád, dokumentáciu montáže, kontrolu umiestnenia, vetranie),
  • vizuálne skontrolujeme kotol (a zhodnotíme, či nedochádza k úniku paliva, skontrolujeme kvalitu teplonosnej látky, zhodnotíme vonkajší stav kotla – najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie a netesnosti spalinovodu, čistotu okolia, funkčnosť meracích prístrojov),
  • Zhodnotíme doterajšiu údržbu (majte v tom prípade k dispozícii doklady o predchádzajúcich uskutočnených opravách a servisoch),
  • Uskutočníme test funkčnosti kotla (skontrolujeme ovládacie prvky a reguláciu). Skúšku vykonáme, aby sme zistili, či kotol plní všetky funkcie v prevádzke podľa návodu dodávateľa. Funkčnosť kotla sa vykonáva počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber tepla počas celej doby trvania skúšky. Vyčisti tíme vám výmenník, vnútro kotla od prachu a nastavíme plynové trysky,
  • Určíme účinnosť kotla (obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu). Hodnoty porovnáme s Vyhláškou č. 584/2008 Z. z.,
  • Vypracujeme správu z kontroly.

Neváhajte využiť naše služby a kontaktujte nás.